top of page

10 aanbevelingen voor een gezond gemeentebeleid

Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De campagnes van de verschillende partijen zijn al volop aan de gang en iedereen schuift zijn speerpunten naar voor. Maar waar moet een nieuwe gemeentebestuur op inzetten om een gezond, in de ruime betekenis van het woord, gemeentebeleid te voeren. CM doet 10 erg nuttige aanbevelingen.

10 aanbevelingen voor een gezond gemeentebeleid


1. Hanteer een brede en positieve benadering van gezondheid. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Een gezond beleid heeft oog voor de lichamelijke en mentale functies, voor spirituele en existentiële gezondheid, voor geluk en de kwaliteit van leven, voor sociaal maatschappelijke participatie en voor de mogelijkheid om goed te kunnen functioneren. Een positieve benadering van gezondheid versterkt het vermogen van iedereen om de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen aan te gaan.


2. Verbeter de gezondheid van de bevolking via ingrepen op zowel het individuele, contextuele, als maatschappelijke niveau. Gezondheid wordt in belangrijke mate bepaald door omgevingsfactoren. Heb aandacht voor het functioneren van de mens in zijn context en voor politieke, economische, ecologische, sociale en culturele factoren die een invloed hebben op zijn gezondheid.


3. Hanteer een gezondheidstoets om de gezondheidsimpact van elke beleidsmaatregel in beeld te brengen. Maak gezonde keuzes in het beleid en vermijd maatregelen die een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de bevolking. In overeenstemming met het idee ‘Health in all policies’ dient gezondheid deel uit te maken van elk beleidsdomein.


4. Een gezond beleid is deskundig en komt tot stand door samenwerking en betrokkenheid. Stimuleer samenwerking rond gezondheid en oog voor participatie van de bevolking en van betrokken organisaties bij het tot stand komen en de uitvoering van het beleid. Maak gebruik van innovatieve initiatieven van de bevolking. Ondersteun en coördineer de gezondheidsbevorderende initiatieven.


5. Werk een preventief gezondheidsbeleid uit en versterk de gezondheidsvaardigheden van de bevolking.

Realiseer met dit beleid specifieke gezondheidsdoelen en -kansen en schenk voldoende aandacht aan het bereiken van specifieke doelgroepen.


6. Zorg dat mensen actief kunnen bewegen in gezonde lucht. Organiseer de ruimte op een gezonde en beweegvriendelijke manier en richt ze zodanig in dat ze uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Realiseer dat via een stimulerend beleid op vlak van ruimtelijke ordening, via het versterken van nabije groene zones en via een mobiliteitsbeleid dat gezonde vervoersalternatieven stimuleert en autogebruik ontraadt. Geef als gemeente het voorbeeld door duurzame en gezonde maatregelen in de eigen huishouding vorm te geven.


7. Organiseer een excellente dienstverlening en toegankelijke zorgvoorzieningen Geef mee vorm aan de uitbouw van de eerstelijnszone, organiseer een geïntegreerd breed onthaal met verschillende welzijnsactoren en zorg voor een ééntijdse dienstverlening die voldoet aan de vereisten van de 7B’s (bekendheid, bereikbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid). Voorzie in toegankelijke zorgvoorzieningen en betaalbare woonzorgcentra.


8. Creëer kansen voor iedereen. Heb oog voor de oorzaken van gezondheidsongelijkheid die zich al van bij de geboorte van het jonge kind manifesteert. Zorg via het Huis van het Kind en via ondersteuning van onderwijsvoorzieningen dat elk kind een optimale start kan nemen. Heb oog voor de sociale grondrechten, werk proactief en betrek ook kwetsbare doelgroepen.


9. Versterk de sociale samenhang. Versterk de banden tussen de bewoners in de buurt. Investeer in vrijwillig engagement, verenigingen en het sociale weefsel. Bestrijd eenzaamheid via initiatieven voor burenhulp. Ondersteun de mantelzorger en zorg voor voldoende en nabije ontmoetingsinfrastructuur.


10. Betaalbaar en aangepast wonen. Voer een woonbeleidsplan uit dat aandacht heeft voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Maak het mogelijk dat ouderen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen verblijven.


Meer informatie vind je in het uitgebreide memorandum 'Uitdagingen voor een gezond gemeentebeleid'.

Heb je een eigen idee of suggestie om de gezondheid in je gemeente te bevorderen? Laat het ons weten op gezondebuurt.mvl@cm.be. Misschien is CM jouw partner om dit idee te realiseren?

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page